Меню
Количка

Икономик дезинфектант 1л

Икономик дезинфектант 1л
Нов
Икономик дезинфектант 1л
12.00лв.
  • Наличност: В наличност
  • Модел: christalbalkan1
  • Тегло: 1.00kg

Описание

ИКОНОМИК  ДЕЗИНФЕКТАНТ

  Биоциден препарат с бактерицидно, фунгицидно, частично вирусоцидно (вируси с обвивка, включително HBV и HIV) и алгицидно действие. Концентрат 

  Вид на боцида съгласно приложение V на Регламент(ЕС) N 528/2012 на ЕП и на Съвета от 22 май 2012 относно предоставянето на пазара и употреба на биоциди: 

Главна група 1:  Дезинфектанти 

Продуктов тип 2: Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни 

Продуктов тип 4:  Област на употреба, свързана с храни и фуражи 

Област на приложение: 

l  За дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения (с изкл. На туберкулозни отделения и изолационни помещения)

l  обекти за производство и търговия с храни  

l  обекти с обществено предназначение (училища, детски градини)

l  Дезинфекция на медицински и стоматологичи инструменти след тяхното използване и преди стерилизация с изключение на цитоскопи и други финни медицински инструменти 

l   Дезинфекция на текстил /работно облекло, спално бельо  

l  Третиране на води в технически басейни, охладителни кули в хранителната индустрия 

l   Отстраняване на алги от повърхности ( стени, натрупвания)  

l  Отстраняване на фунги (мухъл) от повърхности   

Preparati.bg препоръчва следния начин на употреба:

Разклатете преди употреба. Почистете основно повърхностите и материалите, ако е необходимо. Пригответе работния разтвор в указаната концентрация и обработете дадените повърхности. Ако обработените повърхности имат контакт с храни или напитки след обработката, е необходимо те да бъдат изплакнати с вода след изтичане на експозиционото време. Работният разтвор се нанася чрез  избърсване, напръскване или потапяне.

За дезинфекция в  здравни и лечебни заведения: Повърхности (стени, подове, мебели) с изключение на туберкулозни отделения и изолационни помещения. Повърхности и оборудване в кухненски сектори Дезинфекция на тоалетни и други повърхности в санитарни помещения Дезинфекция на медицински и стоматологични инструменти, както и други финни медицински инструменти след тяхното използване и преди стерилизация, с изключение на цитоскопи.

При производството, обработката и съхраняването на храни  и напитки в обекти за производство и търговия с храниОбекти с обществено предназначение (училища, детски градини)

l  За дезинфекция на  текстил/пране: --- Използвайте 1 % работен разтвор (10 ml биоцид/ 1 L вода) при експозиция минимум 5 мин.

Дезинфекция на щайги за плодове и картофи за семе, дезинфекция на празни складови помещения ( стени, тавани, подове): --- За влажна повърхност се изготвя  4% работен разтвор, като 400 мл. биоцид се разреждат  в до 10 л вода. --- За сухи повърхности: 2% работен разтвор ( 200 мл биоцид в до 10 л вода). Нанася се чрез напръскване до пълно омокряне. Щайгите се потапят в 2% работен разтвор.   

Дезинфекция на машини за изваждане, транспорт и обработка на картофи за семе: --- Изготвя се 4% работен разтвор, като 400 мл. биоцид се разтварят  в до 10 л вода. Работният разтвор се нанася чрез напръскване или с четка. 

Дезинфекция и отстраняване на алги от стъклени повърхности и материали в празни оранжерии --- Изготвя се работен разтвор, като 625 мл. биоцид се разтварят  в до 10 л вода.  Повърхностите се напръскват обилно с  разтвора или се нанася с четка, като не е необходимо последващо почистване. След няколко дни или преди ново засаждане на растения, третираните повърхности се почистват със силна струя вода или с четка и вода. 

Дезинфекция и отстраняване на алги от повърхности (стени, покриви, плочки, подове, градинска мебел): --- Изготвя се 6% работен разтвор, като 600 мл. биоцид се разтварят  в до 10 л вода.  Повърхностите се напръскват или забърсват без да се отмиват 

----За отстраняване на фунги (мухъл) препоръчително разреждане 1:1 

Разходна норма:  50 ml/m² 

Внимание: Продуктът  е несъвместим със сапуни или синтетични почистващи препарати.

Категория на потребителите: професионална 

Съдържа:  катионни  ПАВ  <5% 

Активно вещество: Дидецилдиметил амониев хлорид  4.0 g/ 100 g pH 6,5-8 (g/l ; 20,0оC)

Сигнална дума:  Опасно

Изречения за опасност:  Причинява сериозно увреждане на очите                                                         Причинява дразнене на кожата. 

Препоръки за безопасност: Да се държи далече извън обсега на деца. Да се измият ръцете старателно след употреба. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба 

Мерки за първа помощ: Лечението е симптоматично. 

При вдишване: Осигуряване  достъп на чист въздух.  При наличие на оплakвания да се потърси медицинска помощ.

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинална  плътно затворена опаковка  в  сухо и добре проветрявано  помещение ,  далече от директна слънчева светлина и  източници на топлина и запалване. Да не се пуши.  Да се  държи далече от достъпа на деца. 

Обезвреждане: В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемани мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 53/2012 г). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.

Разфасовка 1л